СТАТУТ Громадської Організації «Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області»

1. Загальні положення

1.1. Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області ( далі-Центр) є місцевою, громадською недержавною,неприбутковою організацією, яка заснована громадянами України з метою сприяння популяризації та утвердженню проголошених ЮНЕСКО гуманних принципів та ідеалів миру, прав та свобод людини та взаєморозуміння між народами і захисту інтересів своїх членів.

1.2. Центр провадить свою діяльність згідно з Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими законодавчими актами України, міжнародного права, а також цим Статутом.

1.3. Діяльність Центру поширюється на територію Львівської області включаючи місто Львів і має місцевий статус.

1.4. Діяльність Центру здійснюється на принципах самоврядування, демократії, добровільності, гуманізму й верховенства закону.

1.5. Повне найменування Центру:

 • українською мовою: Громадська організація «Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області» ;
 • скорочено ЦСРПП ЮНЕСКО у Львівській області.
 • англійською мовою: NGO "Center for promotion and development programs and projects of UNESCO in the Lviv region;

1.6. Юридична адреса: 79008 Україна. м. Львів., вул. Винниченка 30. Україна.

 

2. Правовий статус центру.

2.1. Центр набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2.2. Центр має самостійний баланс, рахунки в установах банку, в тому числі валютні, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки з назвою Центру, власну емблему, символіку та іншу атрибутику, які затверджуються Правлінням Центру. Символіка підлягає реєстрації в установленому законодавством України порядку.

2.3. Для досягнення мети своєї статутної діяльності Центр має право виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести відповідні обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

2.4. Центр відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Центру, відповідно Центр не відповідає за зобов’язаннями членів Центру, члени Центру не несуть відповідальності за зобов’язання Центру.

2.5. Центр взаємодіє з іншими громадськими об’єднаннями, юридичними і фізичними особами, підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає в установленому порядку відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.6.Центр може вступати у спілки, асоціації, у тому числі і міжнародні. При цьому за Центром зберігається статус юридичної особи.

 

3. Мета, напрями діяльності та основні завдання Центру.

3.1. Метою діяльності Центру є сприяння діяльності ЮНЕСКО у зміцненні миру та безпеки, розповсюджені культури та освіти серед народів в інтересах забезпечення поваги до справедливості, законності, прав і свобод людини, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй та захист спільних інтересів своїх членів.

3.2. Центр проводить пропаганду ідей ЮНЕСКО про те, що:

 1. кожна людина має право користуватись всіма правами й свободами безрозрізнення раси, статі, мови, релігії, політичних поглядів, соціального стану;
 2. кожна людина має право на свободу своєї думки, сумління й визнання власних поглядів та вільного їх висловлювання;
 3. кожна людина має право на участь в мирних зібраннях, брати участь в управлінні своєю державою, мати рівноправний доступ до державної служби усвоїй країні, брати участь у виборах;
 4. кожна людина, як член суспільства має право на відповідний рівень життя, на працю, на відпочинок, на освіту, на суспільний і міжнародний захист;
 5. особи, які належать до соціальних меншин, мають право вільного виразу, поведінки й розвитку своєї етнічної приналежності. Вони мають право вільного користування рідною мовою в особистому і громадському житті, організації і утриманні особистих установ і об'єднань освітнього, культурного, релігійного напрямку діяльності, які можуть мати державну підтримку, мають право на участь в міжнародних неурядових організаціях, доступу до інформації на своїй рідній мові, її розповсюдження й обміну.

3.3. Основними завданнями Центру є:

 1. популяризація та утвердження ідеалів і принципів, проголошених ЮНЕСКО, пропаганда мети її діяльності, сприяння дослідженню різних аспектів світових проблем і шляхів їх розв'язання;
 2. участь у розширенні співпраці представників інших народностей у галузі освіти, науки, культури та екології в інтересах забезпечення загальної поваги, справедливості і законності, захисту основних прав і свобод людини, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй для всіх народів без погляду на расу, статі, мови та релігії;
 3. сприяння підвищенню політико-правової обізнаності громадян, проведенню в межах визначених законодавством ти цим Статутом повноважень діяльності із забезпечення законності та прав людини, прав народів згідно з Декларацією прав людини, Декларації прав дитини, Декларації принципів толерантності, інших норм міжнародного права;
 4. сприяння реалізації програм ЮНЕСКО щодо забезпечення зміцнення миру, демократії, захисту основних прав і свобод людини, толерантності і взаєморозуміння між народами на шляху співробітництва і взаємозбагачення культур;
 5. взаємодія в межах своїх повноважень із Всесвітньою Федерацією асоціацій і клубів ЮНЕСКО (ВФАКЮ), Міжнародною радою з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС), іншими органами і організаціями ЮНЕСКО;
 6. вивчення демократичних традицій у розвинутих країнах світу, ділового етикету, основ міжнародних відносин, сприяння зближенню і взаємному розумінню народів, встановленню та розвитку міжнародних зв'язків і контактів;
 7. участь у зберіганні, захисті, використанні і належній презентації пам'яток історії, архітектури, мистецтва, науки, культури або етнології, відтворенні історико-архітектурного середовища населених пунктів регіону, підготовка і подання в установленому порядку пропозицій щодо їх включення до Міжнародного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
 8. участь у дослідженні екологічних глобальних та локальних катастроф, стану забруднення навколишнього природного середовища, пошук шляхів поліпшення екологічної ситуації на місцевому і національному рівнях, участь у розв’язанні проблем існування народів без насильства таекологічних криз;
 9. сприяння вивченню і розповсюдженню історії, культури, національних звичаїв народів світу;
 10. сприяння культурному відродженню, збереженню та оновленню духовного генофондуукраїнського народу, пропаганда української мови, історії рідного краю, національного фольклору культури і традицій, в тому числі і за кордоном, сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України, зростанню її авторитету у світі;
 11. участь у вихованні дітей і молоді в дусі миру і демократії, реалізації національної молодіжної політики, підтримці молодіжних організацій для об'єднання миротворчих зусиль.

3.4. Для здійснення своїх цілей і виконання завдань, визнаних Статутом, Центр, згідно з чинним законодавством, має право:

 1. налагоджувати і розвивати міжнародні зв'язки, обмінюватися професійним досвідом, брати в установленому порядку участь у міжнародному співробітництві, вступати в ділові стосунки з українськими та міжнародними недержавними установами і організаціями, іншими юридичними та фізичними особами для реалізації завдань Центру, визначених Статутом ;
 2. брати участь у підготовці і виконанні проектів у галузі музики, театру, образотворчого мистецтва, музейної справи, наукових досліджень і публікацій, наукових праць з археології, етнографії, історії і мистецтва, охорони пам’яток історії та культури, бібліотечної та архітектурної справи, здійснювати в межах своїх повноважень обмін інформацією та збір матеріалів з питань охорони і захисту культурних та історичних надбань, співробітництво із збереження історичних і культурних цінностей;
 3. приймати участь у реалізації програм міжнародного обміну студентами, науковими працівниками, викладачами, взаємних візитів школярів;
 4. збирати, аналізувати, систематизувати та безкоштовно поширювати навчально-методичну та іншу інформацію за напрямами діяльності ЮНЕСКО, пропагувати її ідеї та цілі;
 5. сприяти створенню в установленому порядку асоційованих шкіл ЮНЕСКО, сприяти їх співпраці з асоційованими школами інших держав;
 6. сприяти широкому обміну в міжнародному плані підручниками, зокрема з історії, географії, іншою навчальною літературою, обміну наочно-звуковими матеріалами освітнього, наукового та культурного характеру, іншою інформацією з питань культури та мистецтва;
 7. брати участь у підготовці та реалізації державних програм з охорони здоров’я та захисту материнства і дитинства, із соціальної адаптації дітей-інвалідів;
 8. проводити в установленому порядку неприбуткові виставки, конкурси та фестивалі культури і мистецтв, культурні, спортивні та інші заходи;
 9. сприяти впровадженню найбільш ефективних методів сучасних інформаційних технологій у бібліотеках, підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників, розвитку мережі співробітництва між різними бібліотеками;
 10. проводити роботу, пов’язану з поліпшенням соціально-побутового і матеріального умов життя жінок і дітей, пристарілих та інших осіб, які потребують допомогу, брати участь у роботі з патріотичного, фізичного та морального виховання дітей і молоді;
 11. організувати роботу, спрямовану на залучення матеріальних та фінансових ресурсів для фінансування своїх проектів і програм, утворювати з цією метою цільові фонди, надавати допомогу членам Центу, їх сім’ям, а також окремим громадянам, які їх потребують, акумулювати в установленому порядку з цією метою кошти;
 12. сприяти лікуванню, реабілітації, санаторно-курортному відпочинку та оздоровленню членів Центру та інших соціально незахищених осіб;
 13. в рамках програм ЮНЕСКО та з питань статутної діяльності створювати та поширювати інформаційну, пропагандистську, методичну, наукову та інші матеріали за рахунок цільових надходжень та благодійних внесків;
 14. ідейно, організаційно і матеріально підтримувати інші організації та об’єднання громадян, які сприяють діяльності Центру або з якими взаємодіє Центр, надавати допомогу в їх діяльності;
 15. звертатись в установленому порядку з пропозиціями з питань своєї діяльності до органів державної влади та органів самоврядування, інших установ і організацій;
 16. тримувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, міжнародних недержавних організацій інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;
 17. проводити зустрічі, семінари, конференції, «круглі столи» та інші заходи в установленому порядку, що відповідають завданням Центру, брати участь у діяльності міжнародних недержавних організацій, конференціях, симпозіумах, науково-практичних і творчих семінарах та інших заходах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 18. засновувати на добровільних засадах разом з іншими об’єднаннями громадян спілки (союзи, асоціації, тощо) відповідно до законодавства України;
 19. залучати добровільні пожертвування, спонсорські внески та інші не заборонені законодавством України надходження для виконання завдань Центру та фінансування його програм;
 20. сприяти створенню центрів культури і мистецтва, організації відпочинку та дозвілля для дітей і молоді, клубів, гуртків за інтересами, інформаційних центрів, курсів вивчення іноземних мов, тощо;
 21. надавати в установленому порядку правову допомогу у захисті прав і законних інтересів членів Центру у відповідних державних органах, а також у міжнародних та інших організаціях;
 22. сприяти встановленню та розвитку міжнародних зв'язків і контактів між членами ЮНЕСКО, ВФАКЮ, Центру;
 23. організація курсів по вивченню іноземних мов для туристичних, фахових та наукових потреб;
 24. організація мовного туризму;
 25. організація оздоровчо-спортивного туризму;
 26. сприяння програм зеленого туризму;
 27. сприяння програм туристичних поїздок за межі України;
 28. підтримка програм духовного, національного і культурного відродження;
 29. здійснення довготривалих програм по поширенню надбань світової культури та науки,організування перекладів у галузі художньої та науково – технічної літератури.

3.5. Центр не відповідає за творчу та будь-яку іншу діяльність своїх членів, окрім обов'язків, визначених цим Статутом.

 

4. Членство в Центрі, Права та обов'язки членів Центру.

4.1. Членами Центру є його засновники, інші фізичні особи, що прийняті у члени Центру згідно з цим Статутом в установленому порядку.

4.2. Членство в Центрі може бути індивідуальним, колективним, а також почесним.

4.3.Індивідуальними членами Центру можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, які досягли 18 років, які беруть участь у русі підтримки ЮНЕСКО, визнають Статут ЮНЕСКО, даний Статут Центру, і сплачують членські внески.

4.4. Вступ до Центру та вихід з нього індивідуальних членів здійснюється на підставі особистої заяви, поданої Правлінню Центру.

4.5. Колективними членами Центру можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які підтримують його статутні завдання, сприяють в їх виконанні та сплачують членські внески.

4.6. Вступ до Центру та вихід з нього колективних членів здійснюється на підставі відповідного рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, якому надано відповідне повноваження, що подається правлінню Центру.

4.7. Рішення про прийняття в члени Центру приймається Правлінням Центру, якщо за це проголосувало більше половини загальної кількості членів Правління Центру. Про прийняття у члени Центру видається свідоцтво, встановленого Правлінням Центру зразка.

4.8. Колективні члени Центру реалізують свої права та обов’язки через своїх представників у Центрі.

4.9. Член Центру може бути виключений з нього за дії, які суперечать даному Статуту Центру, а також у випадку відсутності інформації про його діяльність протягом року. Рішення про виключення приймається Головою Правління Центру.

4.10. Члени Центру мають право:

 1. брати участь узагальних зборах членів Центру з правом ухвального голосу, вільно, з додержанням встановленого регламенту обговорювати на зборах, засіданнях статутних органів Центру, питання, що стосуються його діяльності;
 2. обирати і бути обраним у керівні органи Центру, брати участь у їх роботі, а також приймати участь у роботі інших органів та груп Центру, використовуючи для цього демократичні форми й процедури;
 3. пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного, що входятьу коло діяльності Центру;
 4. одержувати допомогу й захист своїх прав і інтересів від Центру, користуватися майном Центру;
 5. отримувати від відповідальних осіб, керівного органу будь-яку інформацію, яка стосується його участі в роботі Центру;
 6. на конкурсній основі брати участь у реалізації відповідних проектів і програм ЮНЕСКО та Центру, розробці окремих проектів та програм;
 7. отримувати інформацію про діяльність ЮНЕСКО, Центру, періодичні та інші видання цих організацій та інші види послуг;
 8. брати участь за запрошеннями, у тому числі за рахунок коштів Центру у конференціях, семінарах та інших заходах, що проводять ЮНЕСКО, Центр, в Україні і закордоном;
 9. вступати в ділові стосунки з іноземними організаціями, установами, фірмами для реалізації завдань Центру.

4.11. Члени Центру зобов'язані:

 1. виконувати вимоги цього Статуту;
 2. сплачувати членські внески (вступні і щорічні) у порядку, розмірі йстроках, які встановлюються Правлінням Центру;
 3. активно вносити свою частку у виконання цілей і завдань Центру, розвиток та пропаганду ідей ЮНЕСКО та Центру;
 4. не допускати дій, які наносятьЦентру моральні та матеріальні збитки;
 5. надавати всебічну допомогу іншим членам Центру.

4.12. Члени Центру користуються іншими правами, передбаченими законодавством України та внутрішніми документами Центру.

 

5. Статутні органи Центру

5.1. Порядок їх утворення і діяльності

5.1.1. Керівними органами Центру є Загальні збори членів Центру, Правління Центру та Ревізійна комісія.

5.1.2. Робочими органами Центру є Секретаріат Правління Центру, Інформаційний Центр, а також постійні та тимчасові комітети, комісії, робочі групи, тощо, що утворюються відповідно до цього Статуту Загальними зборами членів Центру, або Правлінням Центру для здійснення мети та виконання статутних завдань Центру та діють на підставі положень про них, що затверджується Правлінням Центру.

5.2. Загальні збори Членів Центру

5.2.1. Вищими органами правління Центру є Загальні збори членів, які скликаються Правлінням Центру в міру потреби, але не рідше ніж один раз на рік.

5.3.2. Позачергові Загальні збори членів Центру можуть скликатися Правлінням Центру за письмовою вимогою не менше як 50 відсотків загальної кількості членів Центру. У такому разі Загальні збори членів Центру мають бути скликані Правлінням Центру у 30 (тридцяти) денний термін після одержання письмової вимоги членів Центру.

5.2.3. Місце та час скликання Загальних зборів членів Центру визначаються та оголошуються Правлінням Центру не пізніше ніж за 5 днів до їх проведення.

5.2.4. Порядок денний Загальних зборів членів Центру формується Правлінням Центру або за пропозицією не менш як третини членів Центру.

5.2.5. Загальні збори членів Центру скликаються для обговорення та прийняття рішень з таких питань:

 1. затвердження Статуту Центру та внесення змін і доповнень до нього;
 2. визначення основних напрямків діяльності Центру;
 3. обрання Голови Правління, Заступника Голови Правління, членів Правління Центру та Ревізійної комісії терміном на 3 роки;
 4. реалізація права власності на майно Центру;
 5. затвердження звітів Правління Центру та Ревізійної комісії Центру;
 6. припинення діяльності Центру, винесених на розгляд Загальних зборів членів Центру у встановленому цим Статутом порядку.

5.2.6. Загальні збори членів Центру вважаються правомочними приймати рішення, якщо на них присутні не менш ніж 75% (сімдесят п’ять відсотків) членів Центру або їх представників. Уповноважених в установленому Правлінням Центру порядку на участь у Загальних зборах.

5.2.7.Рішення загальних зборів членів Центру приймаються шляхом відкритого голосування більш як половини присутніх членів Центру (крім випадків, передбачених цим Статутом). У разі потреби за рішенням Загальних зборів членів Центру з організаційних питань може проводитись таємне голосування.

5.2.8.Ведення протоколу Загальних зборів членів Центру та їх зберігання покладається на Правління Центру.

5.3. ПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ.

5.3.1. Керівним органом Центру в період між Загальними зборами членів є Правління Центру, яке обирається Загальними зборами членів Центру терміном на 3 роки у складі Голови Правління, заступників Голови Правління та членів Правління Центру.

5.3.2. Третина персонального складу Правління Центру може поновлюватися що року на Загальних зборах членів Центру, виходячи з потреб у забезпеченні представництва місцевих і структурних осередків Центру.

5.3.3. Правління Центру:

 1. здійснює керівництво діяльністю Центру в період між Загальними зборами членів Центру;
 2. затверджує Регламент діяльності Центру;
 3. розробляє і затверджує бюджет Центру та Положення про нього, визначає плани фінансування місцевих осередків Центру(у Львівській області), утворених ним установ і організацій;
 4. здійснює господарське управління майном Центру;
 5. затверджує Положення про Секретаріат Центру, до якого входить Інформаційний Центр;
 6. визначає штатний розпис,встановлює посадові оклади штатним працівникам Центру, затверджує кошторис витрат на утримання Секретаріату Центру;
 7. встановлює розмір членських внесків,порядок і терміни їх сплати;
 8. приймає рішення про вступ до Центру і вихід з нього відповідно до цього Статуту;
 9. приймає рішення про утворення в установленому порядку місцевих осередків Центру(у Львівській області), установ,організацій , засновує нові ЗМІ,затверджує положення ( статути) про них;
 10. вирішує питання про спрямування акумульованих коштів на розв’язання комплексних проблем, реалізацією проектів,виконання інших завдань,безпосередньо пов’язаних із статутною діяльністю Центру;
 11. координує діяльність комісій, робочих груп та інших органів Центру;
 12. затверджує зразки круглої печатки,штампів,бланків,посвідчень,емблеми та іншої атрибутики і символіки Центру;
 13. вирішує інші питання, пов’язані із забезпеченням діяльності Центру.

5.3.4. Чергові засідання Правління Центру скликаються не рідше ніж два рази на рік, а позачергові-за ініціативою Голови Правління Центру, Ревізійної комісії.

5.3.5. Засідання Правління Центру є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 75 відсотків членів Правління Центру. Рішення Правління Цетру приймаються відкритим го- лосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління Центру, присутніх на його засіданнях.

5.4. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ

5.4.1. Голова Правління Центру обирається Загальними зборами членів Центру терміном на три роки.

5.4.2. Голова Правління Центру:

 1. забезпечує виконання завдань і функції Центру;
 2. очолює Правління Центру, організовує його роботу, головує на його засіданнях;
 3. представляє інтереси Центру у відносинах з державними та громадськими органами і організаціями, а також міжнародними організаціями;
 4. укладає від імені Центру угоди, видає довіреності;
 5. відкриває та закриває рахунки в установах банків, підписує фінансові документи;
 6. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Секретаріату Центру, координує його роботу;
 7. розпоряджається майном та коштами Центру відповідно до рішень Загальних зборів членів Центру, Правління Центру та цього Статуту;
 8. вирішує інші питання згідно із цим Статутом,виконує інші організаційні та адміністративні функції, що забезпечують діяльність Центру.

5.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ЦЕНТРУ.

5.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру, його органів та організацій, здійснює Ревізійна комісія Центру, склад якої обирається Загальними зборами Центру терміном на три роки

5.5.2. Член Ревізійної комісії Центру не може бути членом Правління Центру або іншого його органу чи організації, але може брати участь в їх роботі з правом дорадчого голосу.

5.5.3. Ревізійна комісія Центру у своїй діяльності підзвітна і підконтрольна Загальним зборам членів Центру

5.5.4. Ревізійна комісія Центру має право у разі потреби з дозволу Правління Центру залучати до своєї роботи незалежних експертів.

5.5.5. Ревізійна комісія Центру здійснює свою діяльність на підставі Положення про неї, яке затверджується Правлінням Центру.

5.6. СЕКРЕТАРІАТ ЦЕНТРУ.

5.6.1. Організаційне, експертно-аналітичне, правове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Центру здійснює Секретаріат Центру, який є його основним робочим органом, що організовує поточну роботу Центру, його робочих органів та організацій.

5.6.2. Секретаріат Центру утворюється за рішенням Загальних зборів членів Центру.

5.6.3. Секретаріат Центру очолює Відповідальний секретар Центру, який призначається Загальними зборами членів Центру з числа членів Центру.

5.6.4. Відповідальний секретар Центру:

 1. організовує роботу Секретаріату Центру, несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і функції;
 2. розподіляє обов’язки між працівниками Секретаріату Центру здійснює інші повноваження, визначені Положенням про Секретаріат Центру.

5.6.5. Для забезпечення членів Центру необхідною поточною та оперативною інформацією про діяльність Центру - його органів і організацій при Секретаріаті Центру утворюється Інформаційний Центр.

5.6.6. Положення про Секретаріат Центру про Інформаційний Центр, їх штатний розпис, умови оплати праці працівників Секретаріату Центру затверджується відповідно до законодавства України Правлінням Центру.

 

6. МАЙНО ТА ІНШІ КОШТИ ЦЕНТРУ.

6.1. У власності Центру може перебувати рухоме та нерухоме майно, в тому числі культурно-просвітницького, оздоровчого та іншого призначення, матеріальні і нематеріальні активи, кошти та інше необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Центру майно одержане на законних підставах.

6.2. Кошти та інше майно Центру формуються за рахунок :

 1. вступних внесків;
 2. членських внесків;
 3. добровільних та благодійних внесків, в т.ч.- майнові, пожертвувань громадян України та іноземців, інших внесків юридичних осіб в тому числі іноземних держав, одержаних на підставах,не заборонених законодавством України.

6.3. Центр набуває право власності на кошти та інше майно,майнові права у тому числі на інтелектуальну власність, що передані йому державою іншими благочинними інвесторами у встановленому порядку, а також на майно пожертвування громадянами, підприємствами установами і організаціями або придбане за рахунок власних коштів, чи в іншій спосіб, не заборонений законодавством України;

6.4. Цільові внески юридичних і фізичних осіб використовується Центром лише за призначенням у разі, коли це обумовлено особою, яка зробила такий внесок.

6.5. Центр самостійно встановлює форму використання коштів та розмір надання фінансової або благодійної підтримки неприбутковими благодійними організаціями та благодійними внесками комерційних структур.

6.6. Витрати, і повязані з діяльністю Центру, утриманням секретаря Центру та інших його органів здійснюються за рахунок коштів Центру.

6.7. Порядок і ведення звітності, здійснення контролю за господарською діяльністю, необхідною для виконання статутних завдань Центру, визначаються згідно із законодавством України Загальними зборами членів Центру або за їх дорученням Правлінням Центру.

6.8. Центр систематично оприлюднює інформацію.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ЦЕНТРУ.

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Центру вносяться за рішенням Загальних зборів членів Центру 3|4голосів присутніх на зборах.

7.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Статуту Центру можуть бути подані на розгляд Загальних зборів членів Центру будь-яким членом Центру, її органом або організацією.

7.3. Зміни до Статуту Центру реєструються у встановленому законодавством порядку.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ.

8.1. Діяльність Центру може бути припинена шляхом передачі його правонаступникам у наслідок поділу, приєднання, перетворення або ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску).

8.2. Реорганізацію Центру здійснюють за рішенням Загальних зборів членів Центру, прийнятим відповідно до цього Статуту.

8.3. Ліквідація Центру здійснюється за рішенням Загальних зборів членів Центру, прийнятим 34 голосів присутніх на Загальних зборах членів Центру.

8.4. Для вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією Центру Загальними зборами членів Центру або органом, що прийняв рішення про його ліквідацію, утворюється комісія.

8.5. Кошти та інше майно Центру у разі його ліквідації після сплати всіх необхідних платежів не можуть розподілятися між його членами, його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Ваші дані залишаться конфіденційними

ПІДПИСАТИСЬ НА НОВИНИ ОРГАНІЗАЦІЇ